AVÍS LEGAL

Informació de la seu electrònica o lloc web

El titular d’aquest lloc web és ELOY SÁNCHEZ PÉREZ amb NIF: 41083137-P  , d’ara endavant ELOI SÁNCHEZ, amb seu al carrer Avinguda Madrid 27, baixos, 25500 La Pobla de Segur (Lleida). El telèfon de contacte és el 973681339.

ELOI SÁNCHEZ té la seu electrònica en el lloc web http://installacionseloi.com, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de ELOI SÁNCHEZ.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://installacionseloi.com són de titularitat exclusiva de ELOI SÁNCHEZ o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text de la Llei de propietat intel·lectual.

Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

 

El titular explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal.

No obstant això, en determinats supòsits el titular ELOI SÁNCHEZ pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

 

 

ELOI SÁNCHEZ

Avinguda Madrid  nº 27. baixos

25500 la Pobla de Segur (Lleida)

eloi@eloi.info

 

 

No s’autoritza en cap cas:

 

· La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a ELOI SÁNCHEZ mitjançant framing.

· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui de ELOI SÁNCHEZ mitjançant in line linking. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a ELOI SÁNCHEZ acord amb les disposicions vigents.

· L’ús comercial dels continguts del lloc web ELOI SÁNCHEZ.

· L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de ELOI SÁNCHEZ, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

 

ELOI SÁNCHEZ es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de ELOI SÁNCHEZ, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

Protecció de dades de caràcter personal

ELOI SÁNCHEZ en compliment amb el que disposa l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions. Així com, adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

 

A) Dades recollides a través de formularis

En cas que faciliti les seves dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

El titular només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions pròpies, a l’efecte del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel • lació o oposició amb relació a les seves dades de caràcter personal tractades per ELOI SÁNCHEZ en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

 

ELOI SÁNCHEZ

 

Avinguda Madrid  nº 27. baixos

 

25500 la Pobla de Segur (Lleida)

 

eloi@eloi.info

 

 

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, pot formular les seves sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació, reinstal·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

 

B) Dades de navegació

 

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de ELOI SÁNCHEZ.

En la seva seu electrònica, ELOI SÁNCHEZ utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades com són Google Analytics i similars. Podeu obtenir més informació sobre les cookies a la nostra pàgina: Política de cookies.

L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de ELOI SÁNCHEZ.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

ELOI SÁNCHEZ treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest senti ELOI SÁNCHEZ es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.

 

ELOI SÁNCHEZ no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de ELOI SÁNCHEZ. No obstant això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.